Vul de 4 cijfers van uw postcode in.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dr. Vinyl

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument : de Opdrachtgever voor zover deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Opdrachtgever : de natuurlijke-of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, met wie Dr. Vinyl een overeenkomst sluit tot het verrichten van het werk. Dr. Vinyl : de opdrachtnemer die gerechtigd is tot het gebruik van de naam Dr. Vinyl en die deze algemene voorwaarden gebruikt.


2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Dr. Vinyl en Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst zijn slechts tussen Dr. Vinyl en Opdrachtgever geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zullen de wel rechtsgeldige bepalingen daarvan in stand blijven. De vernietigde, nietige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling weergeeft, voor zover rechtens toegestaan.


3. Offertes / Prijsopgaven
Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders in de offerte aangegeven. Alle offertes en prijsopgaven zijn onder voorbehoud van technische mogelijkheden. Indien een offerte wordt aanvaard, heeft Dr. Vinyl het recht de offerte, binnen 5 werkdagen nadat hij de aanvaarding heeft ontvangen, te herroepen. De inhoud van alle bij de offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dr. Vinyl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.


4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn excl. BTW, tenzij ten behoeve van een Consument in de offerte specifiek is vermeld dat de prijs inclusief BTW is.
4.2 Dr. Vinyl en Opdrachtgever kunnen de prijs op de volgende vier wijzen vaststellen:
4.2.1 Vaste prijs: Indien een vaste prijs wordt overeengekomen kan bij de eindafrekening daarvan uitsluitend worden afgeweken op basis van een bepaling in deze algemene voorwaarden.
4.2.2 Regie: Dr. Vinyl en Opdrachtgever komen een uurtarief overeen dat naast de overige kosten dient te worden betaald. Bij de eindafrekening maakt Dr. Vinyl een opstelling van het aantal bestede uren en alle overige kosten, zoals de materialen welke bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt of geleverd.
4.2.3 Richtprijs: Dr. Vinyl geeft een richtprijs in combinatie met een uurtarief (regie), deze richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs, de schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken en/of te leveren materialen en/of overige kosten
4.2.4 Combinatie van bovenstaande methoden: Er wordt bijvoorbeeld deels een vaste prijs overeengekomen en deels op regiebasis gewerkt.


5. Opschortende voorwaarden, uitvoering van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden dat deze gelet op de staat van de zaak waaraan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en de omgevingsomstandigheden (zoals de temperatuur en vochtigheid) uitvoerbaar is. Bij een omgevingstemperatuur van beneden 10 graden Celsius of boven 30 graden Celsius kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.
5.2 Dr. Vinyl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren.
5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dr. Vinyl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig aan Dr. Vinyl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dr. Vinyl zijn verstrekt, heeft Dr. Vinyl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen of gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Dr. Vinyl heeft het recht de overeenkomst te laten uitvoeren door derden. Indien de overeenkomst dient te worden uitgevoerd buiten de bedrijfslocatie van Dr. Vinyl, dient Opdrachtgever voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor faciliteiten welke redelijkerwijs nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege bijvoorbeeld de staat van de zaak of de omgevingstemperatuur kunnen partijen in overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd.


6. Betaling en incassokosten
6.1 Betaling van de prijs dient te geschieden a contant het moment waarop de zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft door Dr. Vinyl aan Opdrachtgever wordt afgeleverd.
6.2 Indien is overeengekomen dat de prijs wordt betaald na de aflevering van de zaak dient Opdrachtgever de prijs te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.3 Indien de Opdrachtgever niet aan zijn in artikel 7.3 genoemde verplichting voldoet is hij in verzuim en gehouden de prijs te betalen, als ware de zaak aan hem afgeleverd. Dr. Vinyl kan Opdrachtgever alsdan redelijke stallings-of opslagkosten in rekening brengen.
6.4 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim en alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van de maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de algehele voldoening daarvan. Alle door Dr. Vinyl redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief zoals geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.


7. Levertijd en levering
7.1 De overeengekomen of door Dr. Vinyl opgegeven levertijd is geen fatale termijn, maar een indicatieve levertijd.
7.2 De zaak wordt door Dr. Vinyl aan Opdrachtgever afgeleverd op de plaats waar Dr. Vinyl de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de Opdrachtgever, dient Opdrachtgever de zaak binnen 5 werkdagen op te halen.


8. Garantie
8.1 Dr. Vinyl geeft standaard 3 maanden garantie op herstelwerkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.2 Ten aanzien van zaken welke niet door Dr. Vinyl zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
8.3 De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van: Technische onmogelijkheden. Indien een ander bedrijf dan Dr. Vinyl werkzaamheden heeft verricht aan de zaak voor-of nadat Opdrachtgever de zaak bij Dr. Vinyl heeft laten herstellen of vervangen..


9. Klachten
De Opdrachtgever dient direct bij aflevering van de zaak de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie-)werkzaamheden te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct aan Dr. Vinyl te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de Opdrachtgever alle hem toekomende rechten.


10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Dr. Vinyl voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of welke op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, is naar keuze van Dr. Vinyl beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan.
10.2 Dr. Vinyl is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van Opdrachtgever en/of een derde welke zich in of aan het voertuig (of de zaak) bevinden dan wel aan Dr. Vinyl in verband met de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld.
10.3 Dr. Vinyl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede wordt verstaan gevolgschade en gederfde winst.
10.4 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dr. Vinyl of haar bedrijfsleiding.
10.5 Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Dr. Vinyl en/of door haaringeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze algemene voorwaar den beroepen.
10.6 Iedere aanspraak van de Opdrachtgever verjaart 3 maanden na de uitvoering van de overeenkomst.


11. Overmacht
11.1 Indien Dr. Vinyl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
11.2 Van overmacht van Dr. Vinyl is onder meer sprake in geval van werkstakingen, te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Dr. Vinyl, transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen waardoor het vervoer naar Dr. Vinyl wordt gehinderd of belemmerd.


12. Slotbepalingen
12.1 Op de overeenkomst tussen Dr. Vinyl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Dr. Vinyl, tenzij ingevolge dwingend recht een andere rechter bevoegd mocht zijn.

© Dr. Vinyl